Imbressum

Des is moi privati Website

Helga Chahrour

Karl-Rauch-Siedlung 19

67466 Lambrecht

E-Mail: heidruncha(at)gmal.com

Telefon:+49 (0)6325 304339

Wenn nix onneres ohgegewwe is, sinn Texte, ggf. Iwwersetzunge, Fotos, Filmscher unn Graphik vunn mir. Mer muss misch erschtmol froche, wenn mer was vunn de Website iwwernemmen will.

Zum CSS:

Wischtische Teele dovu sinn lizensierd unner:

Creative Commons ShareAlike License v1.0 (http://creativecommons.org/licenses/sa/1.0/).

Des heeßt, so lizensierdes CSS derf jeder frei benutze unn des muss ach so bleiwe.

Bedonke will isch misch boim SELFHTML- Team. Mit Hilf vunn de Offline- Dokumentation haw isch gelernt, Web- Präsentationen zu erstelle. Im SELFHTML- Forum haw isch immer Ontworte gefunne.
schliesse